فراخوان: اولین استارتاپ ویکند شهرهای آسیایی

اولين استارتاپ ويكند شهرهاى آسيايى از شهرداران و مديران شهرى اين قاره كهن دعوت مى كند تا مهمترين چالشهاى حوزه مديريت شهرى را براى ارزيابى در اين رويداد، ايده پردازى و خلق راه حل هاى مبتكرانه ثبت كنند.

مجموع چالش های دریافت شده پس از گزینش در پنج گروه محیط زیست و تاب آوری شهری، خدمات عمومی و زیرساختهای شهری، فناوری و نوآوری شهری، بازسازی و نوسازی محیط شهری، شمل اجتماعی و رفاه عمومی تقسیم بندی می شوند.

این مجموعه گزیده سپس برای ایده پردازی در اختیار استارتاپ ها و شرکتهای کارآفرین شرکت کننده در رویداد قرار خواهد گرفت و در نهایت این ایده ها با نظارت و همفکری اساتید و متخصصان حوزه های مربوطه به راهکارهایی عملی برای برون رفت از چالش های موردنظر تبدیل خواهند شد.

اولین رویداد استارتاپ ویکند شهرهای آسیایی که به ابتکار مجمع شهرهای آسیایی و با همکاری شهرداری زاهدان برگزار خواهد شد، به دنبال تقویت پیوند بین مدیریت شهری و شرکتهای دانش بنیان برای تسریع و تسهیل توسعه و پیشرفت شهری در این قاره کهن است.

مهلت ثبت چالش ها: ١٥ بهمن ١٤٠٢

ثبت چالش ها