اولین استارتاپ ویکند شهرهای آسیایی

فرم ثبت چالش های شهری

مطابق فراخوان برگزاری رویداد پیش رو به تفصیل گفته شد،  InCity Startup Weekend زاهدان اولین رویداد از سری رویدادهای این پلتفرم است که با هدف بکارگیری خلاقیت و نوآوری شهروندان شهرهای سرتاسر قاره آسیا، برای حل چالش‌های کوچک و متوسط مقیاس ایجاد شده است. از این رو جهت مشارکت در این رویداد و  کمک به حل چالش های شهری خود، با پر کردن فرم زیر، می توانید در اولین رویداد استارتاپ ویکند شهرهای آسیایی شرکت نمایید.