اقتصاد شهری و کارآفرینی

اقتصاد شهری و کارآفرینی

اعضا کمیته:

شهردار گوانگجو، چین(Guo Yonghang)

شهردار گوانگجو، چین(Guo Yonghang)

رئیس کمیته" اقتصاد شهری و کارآفرینی "

شهرهای عضو:

اخبار و رویدادهای مرتبط: