قزوین

قزوین
مهدی صباغی

شهردار: مهدی صباغی

عضویت در هیات اجرایی: