غازی آنتپ

غازی آنتپ
Fatma Shahin

شهردار: Fatma Shahin

عضویت در هیات اجرایی: