زاهدان

زاهدان
  • کشور: ایران
  • شهر: زاهدان
  • جمعیت: 770,800 نفر
  • مساحت: 36,581 کیلومترمربع
محمدامیر براهوئی

شهردار: محمدامیر براهوئی

محمدامیر براهوئی متولد 1360 با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نماینده سازمان های مردم نهاد سیستان و بلوچستان در وزارت کشور و رییس هیات ورزش های بومی و محلی استان است. شهردار جدید پیش از این ریاست شورای شهر زاهدان در دوره چهارم،معاون خدمات شهری،قائم مقام و سرپرستی شهرداری زاهدان را درکارنامه خود دارد.

عضویت در هیات اجرایی:

شهرستان زاهدان با مساحت 36581 کیلومترمربع درشمال استان سیستان وبلوچستان قرارگرفته وفاصله مرکزشهرستان تامرکزاستان 0 کیلومتر است.این شهرستان دارای تعداد 3 مرکزشهری و 4 بخش 8 دهستان و1012 آبادی دارای سکنه است.

عوارض طبیعی: ارتفاعات،روخانه ها،قنات،چاه وچشمه (اعم ازفصلی وغیرفصلی) سرچشمه رودخانه ومنتهی به رودخانه های لار،اومار،کچه رود و رودخانه لادیزدراین شهرستان واقع می باشد.منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها:آب این شهرستان ازطریق 1493حلقه چاه 411 رشته قنات 176رشته چشمه بامیزان آبدهی 251میلیون مترمکعب ورودخانه های لار،اومار،ماهی،ولادیزوکچه رودبامیزان آبدهی متوسط سالانه 8میلیون مترمکعب تامین می شود.

اقلیم:شهرستان زاهدان دارای اقلیم بیابانی گرم وخشک می باشد.میانگین بارش سالانه دراین شهرستان 72میلی مترومتوسط دمای آن درسال 82از5/42الی 6/12-درجه سانتی گراددرتغییراست.

پیشینه تاریخی وگردشگری: درسال 1315هجری قمری یکی ازساکنان آن محل کاریزی در آنجاحفر کردو آبادی کوچکی بوجودآمدکه “دزدآب” نام گرفت. چهارسال بعد متخصصان بلژیکی که دراستخدام دولت ایران بودندجهت دایرکردن گمرک خانه به دزدآب آمده وازاین زمان به تدریج به وسعت و جمعیت دزدآب افزوده شد.ازسال 1314شمسی دزدآب به زاهدان تغییرنام یافت. اولین نشانه های شهرنشینی بااحداث خط آهن ازکویته پاکستان به زاهدان پدیدارشد و با توسعه های بعدی زاهدان امروزی به مرکزاستان تبدیل شد. زاهدان شهری جدیدالاحداث است که برسرراه کرمان به مشهد،کرمان به چابهارونزدیک پاکستان وافغانستان واقع شده است. ازجمله بناهای تاریخی وسیاحتی شهرستان می تواندبه تفریح گاه پارک ملت،براسان،مجتمع فرهنگی باغ خانواده،موزه مردم شناسی،کتابخانه مرحوم استادکامبوزیا،بازارچه سرپوش،ساختمان قدیمی پست،دادگستری و….اشاره کرد.

زبان ومذهب : مردم شهرستان زاهدان به لهجه بلوچی تکلم می کنندولهجه های فارسی ومحلی نیزرایج است.دراین شهرستان 83/99 درصدجمعیت آن را مسلمانان شیعه/سنی تشکیل می دهند.