دوشنبه

دوشنبه
Rustami Emomali

شهردار: Rustami Emomali

عضویت در هیات اجرایی:

شهردار این شهر ششمین رییس دوره ای مجمع  از سال 2022 الی 2025 است.