وبینار تخصصی زلزله و هوشمندسازی برگزار شد

وبينار تخصصى زلزله و هوشمندسازى به همت كميته تاب آورى و زيست پذيرى شهرى مجمع شهرداران آسيايى برگزار شد.

نشست آنلاين «نقش سیستم هشدار سریع زلزله و ضرورت هوشمند سازی در واکنش و پاسخ موثر به بحران» كه با همكارى سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران برگزار شد، ميزبان گروهى از كارشناسان و متخصصان ايرانى و خارجى بود.

هشدار سريع در مراكز درمانى، تاريخ زلزله هاى مرگبار قرن، رويكرد سناريومحور براى ارزيابى زلزله، سيستم هاى هشدار سريع، معرفى سامانه هشدار سريع تهران و چالشهاى آن و مطالعه موردى گسل هاى تهران و استانبول از جمله مباحث مطرح شده در اين وبينار بودند.

572BA427-67EF-4AD9-A26B-5292C650E352
079CDB18-4FAC-4474-815B-A15931090776
9964C7C1-B787-4A66-9780-D6D1B9B8FD75