معرفی مجمع شهرداران آسیایی

مجمع شهرداران آسیایی یک سازمان بین المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با هدف گسترش و ارتقای روابط و همکاری بین شهرداران و مدیران شهری در قاره آسیا مشغول به فعالیت است. در حقیقت هدف اصلی این نهاد بین المللی کمک در جهت گسترش دیپلماسی شهری و عمومی، تبادل دانش در حوزه های فنی و غیر فنی و انتقال تجربیات در زمینه مدیریت شهری است. شعار مجمع شهرداران آسیایی مبنی بر «آسیا برای شهروندان، همگرایی برای زندگی بهتر» نیز در نهایت به دنبال گسترش و ارتقای همکاری بین شهر ها، مدیران شهری و شهروندان ساکن آسیا است. مجمع شهرداران آسیایی به ابتکار و پیشنهاد شهرداری تهران و حمایت اتحادیه مجالس آسیایی ایجاد و اولین جلسه رسمی آن در سال ۲۰۰۸ با حضور بیش از ۱۰۰ شهردار و مدیر شهری آسیایی در تهران برگزار شد. مجمع شهرداران آسیایی در حال حاضر دارای ۶ کمیته فنی و سه شبکه است که در چارچوب موضوعات مختلف شهری فعالیت می کنند.

کمیته‌های تخصصی

  • شهرهای هوشمند و نوآور
  • مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی
  • زیست پذیری و تاب آوری شهری
  • محیط زیست و بهداشت شهری
  • اقتصاد شهری و کارآفرینی
  • فرهنگ و گردشگری شهری

شبکه‌های موضوعی

  • جوانان، خانواده و زنان
  • شورای شهر
  • پژوهش و نوآوری شهری

شعار ما

آسیا برای شهروندان، همگرایی برای زندگی بهتر!