مشاور اقتصادی مجمع در امور اقتصادی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مجمع شهرداران آسیایی ، این نهاد بین المللی میزبان هیئتی گردشگری از جمهوری تاجیکستان بود که به منظور گذراندن دوره های آموزشی در تهران به سرمی برند.

این تور گردشگری که با حضور معاون دبیر کل مجمع برگزار شد، متشکل از متخصصین ارشد گردشگری شهرداری دوشنبه، مدیران اداره توسع گردشگری تاجیکستان و همچنین متحخصصین ارشد دستگاه ریاست جمهوری این کشور بود و حاضرین در این مراسم از بخشهای مختلف برج میلاد تهران بازدید به عمل آوردند.

گفتنی ست شهردارشهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رئیس دوره ای مجمع شهرداران آسیایی است.