مجمع و نهاد هندی دولتهای محلی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مجمع شهرداران آسیایی و موسسه دولتهای محلی خودمختار هند تفاهم نامه ای برای تقویت این دولتها در زمینه مدیریت شهری امضا کردند.

این تفاهم نامه که توسط دبیر کل مجمع حمیدرضا غلامزاده و معاون موسسه دولتهای محلی خودمختار هند به صورت آنلاین به امضا رسید، زمینه را برای همکاری در زمینه های مشترک از جمله ظرفیت سازی، تحقیق و توسعه، اشتراک دانش و تجربه، سیاستگذاری و روابط بین شهری فراهم می کند.

هدف این تفاهم نامه بهبود عملکرد و توسعه اثرگذاری دولتهای محلی در شهرهای آسیاست.