مجمع میزبان عضو ارشد آیزوکارپ

دبير كل مجمع شهرداران آسيايى ميزبان يكى از اعضاى ارشد انجمن بين المللى برنامه ريزان شهرى و منطقه اى (آيزوكارپ) بود.

در اين ديدار صميمانه، حميدرضا غلامزاده و على الرئوف ضمن گفتگو درباره ظرفيتهاى مجمع، به پروژه هاى آتى آن براى تقويت همكارى هاى بين شهرى نيز پرداختند.

همكارى در قالب ابتكار جديد مجمع InCity نيز از ديگر موضوعات موردبحث در اين نشست بود.