مجمع شهرداران آسیایی و شهرداری بهشهر دیدار کردند

هیئت مجمع شهرداران آسیایی با شهردار بهشهر دیدار و درباره گسترش همکاری ها گفتگو کردند.

در این دیدار که در شهر بهشهر و در حاشیه سومین جشنواره عکس فلامینگو برگزار شد، معاون دبیر کل مجمع نجمه خاتمی و مدیر دیپلماسی مجمع رویا لیلیعیون با یاسر احمدی شهردار بهشهر درباره ظرفیتهای این شهر شمالی و زمینه های گسترش همکاریها و روابط بین الملل گفتگو کردند.

گردشگری و اقتصاد بومی از جمله موارد موردبحث در این دیدار بودند.