شبیه سازی مذاکره با موضوع تالاب هورالعظیم

شبیه سازی مذاکره با موضوع تالاب هورالعظیم
زمان برگزاری
تاریخ:
۲۱
تیر
۱۴۰۳
ساعت: ۰۹:۰۰
مدت:
محل برگزاری

اضافه کردن به تقویم گوگل
این نشست به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

این نشست به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

ثبت نام