سخنرانی معاون اول شهردار دوشنبه در هفتمین کنگره جهانی اتحادیه شهرها و دولت های محلی در دائجون

سخنرانی معاون اول شهردار دوشنبه جناب آقای دلبر عادل زاده در هفتمین کنگره جهانی اتحادیه شهرها و دولت های محلی در دائجون.