سخنرانی دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی در نشست دانشکده مدیریت “دانشگاه ریاست جمهوری روسیه “

” پساحقیقت” و چالشهای پیش روی آن که می تواند جامعه و رهبران را دچار اختلال در فهم رسانه کند، محور اصلی سخنان دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی در دانشکده مدیریت دانشگاه ریاست جمهوری روسیه بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع شهرداران آسیایی دکتر ” حمید رضا غلامزاده” دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی در نشستی با عنوان  «رهبران؛ تنوع رویکردهای مدیریتی، چالشها و مدلهای تعامل درزمان بحران» که در دانشکده مدیریت دانشگاه ریاست جمهوری روسیه برگزار شد، به صورت مجازی شرکت کرد.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی  با پرداختن به موضوعات متنوع در این حوزه  به بحث محوری” پساحقیقت” و چالشهای پیش روی آن  پرداخت و تصریح کرد: موضوع پساحقیقت تعریفی از نوع نقش آفرینی رسانه هاست که بخشی از مخاطب و جامعه را دچار اختلال در فهم کرده است.

وی ادامه داد: براساس این روند رهبران، کسب وکارها، تجار و تصمیم گیران و تصمیم سازان در هر جامعه برای ارتباط با مردم با چالشهایی مواجه خواهند شد که نقش این چالشها قابل انکار نیست.

گفتنی است:  سیاست پساحقیقت فرهنگی نظری است که مشکلی معاصر خوانده شده چون پیش از پیدایش اینترنت و همه گیری آن تا این حد فراگیرو سرشناس نبوده است،  اما ممکن است مدت زمان زیادی بخشی از حیات سیاسی جوامع را تحت تاثیر خود قرار دهد.