دیدار دبیرکل با رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد در ایران

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد در ایران دیدار کرد.
در این دیدار که ۱۷ خرداد ماه در دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی صورت گرفت، حمیدرضا غلامزاده و لالینی ویراسامی ضمن بررسی زمینه‌های همکاری هر چه بیشتر در حوزه مهاجران جوامع شهری، رویدادها و پروژه‌های مشترک آتی را مورد بررسی قرار دادند.

این دو سازمان سال گذشته رویدادی مشترک برای مهاجران افغانستانی ایران برگزار کردند.