برگزارى نشست ميت آپ

نشست پايان سال مجمع شهرداران آسيايى تحت عنوان ميت آپ روز چهارشنبه ٢٢ آذر برگزار خواهد شد.

اين نشست كه به گزارش و ارزيابى فعاليت هاى يك سال اخير و برنامه ريزى براى سال آتى اختصاص دارد، به صورت آنلاين برگزار ميشود و ميزبان نمايندگان تمام شهرهاى عضو خواهد بود.