بازدید مجمع از دانشگاه الزهرا به دعوت انجمن بانوان دیپلماتیک

هیأت مجمع شهرداران آسیایی به دعوت انجمن بانوان دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه الزهرا بازدید کرد.

این رویدادکه با هدف آشنایی هر چه بیشتر زنان دیپلمات خارجی با فضای آموزش عالی ایران و امکانات ویژه دختران و بررسی زمینه های همکاری برگزار شد، مدعوین از نگارخانه، آزمایشگاه تحقیقات دارویی، کتابخانه مرکزی و بازارچه دانشجویی دانشگاه الزهرا بازدید کردند.

سخنرانی رئیس دانشگاه الزهرا دکتر زهرا ناظم بکائی پایان بخش این رویداد بود.