اعلام رسمی پایتخت های مجمع شهرداران آسیایی در سال 2024

مجمع شهرداران آسيايى پايتختهاى محيط زيستى، فرهنگى و گردشگرى خود براى سال ٢٠٢٤ را به صورت رسمى معرفى كرد.
شهر شيراز (ايران) به عنوان پايتخت محيط زيست، شهر همدان (ايران) به عنوان پايتخت گردشگرى و شهر غبيرى (لبنان) به عنوان پايتخت فرهنگى مجمع در سال جارى ميلادى انتخاب شدند.

انتخاب اين سه شهر پس از انتشار فراخوان و بررسى درخواستهاى دريافت شده از ميان شهرهاى عضو صورت گرفت.

حكم انتخاب اين پايتختها نيز به صورت رسمى به شهرداران اين سه شهر ابلاغ شد.