نشست رتبه بندی شهرهای هوشمند آسیا

نشست رتبه بندی شهرهای هوشمند آسیا
زمان برگزاری
تاریخ:
۲۱
اسفند
۱۴۰۲
ساعت: ۰۰:۱۰
مدت: 3 ساعت
محل برگزاری

اضافه کردن به تقویم گوگل
کمیته شهر هوشمند و نوآور مجمع شهرداران آسیایی نشست هیبریدی با موضوع رتبه بندی شهرهای آسیایی را برگزار می کند. در این رویداد صاحب نظران مختلف نگاه و تجربه خود را ارائه خواهند نمود.
مجمع شهرداران آسیایی
مجمع شهرداران آسیایی
پلتفرم InCity
پلتفرم InCity
امین قریبی
امین قریبی
علی نوری
علی نوری
ابراهیم اوریم، نماینده شهرداری مرسین ترکیه، دبیر کمیته شهر هوشمند و نوآور
ابراهیم اوریم، نماینده شهرداری مرسین ترکیه، دبیر کمیته شهر هوشمند و نوآور
محمدمهدی کلانتر هرمزی
محمدمهدی کلانتر هرمزی
دانابایف کاکیم، نماینده سازمان ویگو
دانابایف کاکیم، نماینده سازمان ویگو
علی اکبر جلالی، نماینده کرسی یونسکو
علی اکبر جلالی، نماینده کرسی یونسکو
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ
فرهنگ فصیحی، مدیر پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر
فرهنگ فصیحی، مدیر پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر
محمد فرجود، مدیرعامل تفتا
محمد فرجود، مدیرعامل تفتا
اوکان گری، مدیر U4SSC
اوکان گری، مدیر U4SSC
کریستینا بیوتی، نماینده ITU
کریستینا بیوتی، نماینده ITU

کمیته شهر هوشمند و نوآور مجمع شهرداران آسیایی نشست هیبریدی با موضوع رتبه بندی شهرهای آسیایی را برگزار می کند. در این رویداد صاحب نظران مختلف نگاه و تجربه خود را ارائه خواهند نمود.