مجمع و سازمان متروپلیس برنامه‌های آینده را بررسی کردند

نشست آنلاين مجمع شهرداران آسيايى و سازمان بين المللى متروپليس برگزار شد.

در اين نشست، با حضور دبيركل مجمع حميدرضا غلامزاده و همتاى او در متروپليس جوردى واكوئر، برنامه ها و رويدادهاى مشترك اين دو سازمان مورد بحث و بررسى قرار گرفتند.

انجمن كلانشهرهاى جهان كه به عنوان متروپليس شناخته ميشود، از سازمانهاى بين المللى همكار مجمع شهرداران آسيايى است.