مجمع میزبان کارگاه دیپلماسی عمومی

كارگاه آموزشى ديپلماسى عمومى با حضور جمعى از علاقمندان و دانشجويان اين حوزه برگزار شد.

اين كارگاه نيم روزه كه با تدريس حميدرضا غلامزاده، دبير كل مجمع شهرداران آسيايى و معاون امور بين الملل شهردارى تهران، برگزار شد، سير تحول ديپلماسى عمومى، روىيكردها و مفاهيم كليدى اين حوزه و سياستهاى كشورهاى مختلف در اين زمينه را مورد بررسى قرار داد.

مطالعه موردى كشورهاى موفق به ويژه در زمينه برندسازى ملى نيز از ديگر محورهاى كليدى اين كارگاه بود.