فراخوان ها

فراخوان: اولین استارتاپ ویکند شهرهای آسیایی
۲۰ دی ۱۴۰۲
اولين استارتاپ ويكند شهرهاى آسيايى از شهرداران و مديران شهرى اين قاره كهن دعوت مى كند تا مهمترين چالشهاى حوزه مديريت شهرى را براى ارزيابى در اين رويداد، ايده پردازى و خلق راه حل هاى مبتكرانه ثبت كنند. مجموع چالش های دریافت شده پس از گزینش در پنج گروه محیط زیست و تاب آوری شهری، […]