دبیرخانه

مجمع شهرداران آسیایی (AMF) یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در راستای گسترش و ارتقای روابط و همکاری های شهرداران و مدیران شهری در قاره آسیا فعالیت می کند. مجمع شهرداران آسیایی به دنبال کمک به شهرها برای توسعه دیپلماسی شهری و عمومی، تبادل دانش و دانش فنی و انتقال تجربیات مدیریت شهری می باشد که نهایتا موجب ارتقای همکاری بین شهرهای آسیایی، شهرداران و شهروندان به سمت ایجاد زندگی بهتر می‌‌شود. مجمع شهرداران آسیایی با ابتکار شهرداری تهران و حمایت دولت ها و مجالس آسیایی ایجاد و اولین جلسه رسمی آن در سال 2008 با حضور بیش از 100 شهردار و مدیر شهری در تهران برگزار شد.

شعار ما آسیا برای شهروندان، همکاری برای زندگی بهتر!

ساختار حاکمیتی

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﯾﻞ اﺳﺖ؛

اﻟﻒ. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ب. ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

ج. دﺑﯿﺮﮐﻞ

د. ﺧﺰاﻧﻪ دار

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، عالی‌ترین ﻧﻬﺎد در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮداران آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاري ﮐﻠﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ، ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮ در ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اتخاذﺷﺪه ازﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.

دبیرکل

دﺑﯿﺮﮐﻞ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. اﯾﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را نیز ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و باید درﻗﺒﺎل ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ است.

ﺧﺮاﻧﻪ‌دار
ﺧﺰاﻧﻪ‌دار ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي راﻫﺒﺮد ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺰاﻧﻪ دار را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺰاﻧﻪ دار ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ، ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ؛
اﻟﻒ. ﺣﺴﺎب‌های ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻤﯿﺰ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ازﺟﺎﻧﺐ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.

ب. ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﺗﯽ

ج. دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢ.

دبیرخانه

حمیدرضا غلامزاده

حمیدرضا غلامزاده

دبیرکل
نجمه خاتمی

نجمه خاتمی

معاون اجرایی
رویا لیلیون

رویا لیلیون

مدیر دیپلماسی شهر و امور اعضا
مجتبی تاج‌خواه

مجتبی تاج‌خواه

مدیر رویدادها
مهشید تقی خانی

مهشید تقی خانی

کارشناس
پیام روشن

پیام روشن

کارشناس