اولین دوره مسابقات بازی استراتژیک ریسک برگزار شد

اولین دوره مسابقات بوردگیم راهبردی «ریسک» با رویکرد آموزش مذاکره و تفکر راهبردی ویژه دانشجویان رشته‌های مرتبط با بین الملل با همکاری اندیشکده خانه دیپلماسی و مجمع شهرداران آسیایی برگزار شد.

این دوره از مسابقات که با آموزش مدیرکل مجمع شهرداران آسیایی حمیدرضا غلامزاده همراه بود، شاهد حضور جمعی از دانشجویان، کارآموزان و کارکنان مجمع بود.

بازی ریسک یکی از معروفترین بازی های رومیزی راهبردی است که در برخی از دانشگاه‌ های جهان به عنوان ابزاری آموزشی برای تقویت مهارت تفکر راهبردی و مذاکره در میان دانشجویان روابط بین الملل، علوم سیاسی و رشته های مشابه استفاده می شود.